رد کردن لینک ها

Category: ساز تار

تاریخچه ی ساز تار

تاریخچه ی ساز تار

تاریخچه ی ساز تار ساز ملی ایران زمین "تار" نام دارد.قدمت این ساز به 2000 تا3000 سال می رسد اما زیبا ترین تصویری که می توان به آن استناد کرد مجلس بزم شاه عباس صفوی در کاخ چهلستون اصفهان است. ساختمان تار: این ساز تشکیل
بازگشت به بالای صفحه